Dokumentas, dėl kurio sutarta Bukarešte 2023 m. balandžio 22 d. ir kuris patvirtintas Varšuvoje 2024 m. sausio 12 d.

Kas mes esame?

Mūsų partijos, judėjimai ir pilietinės grupės iškilo po ekonominės ir finansinės 2008-2009 metų krizės. Mes – jaunoji karta, patyrusi daug nusivylimo, kai po Rytų bloko žlugimo vyko perėjimas į kapitalizmą. Mes neturime nei nostalgijos ankstesniems režimams, nei kokių nors iliuzijų, susijusių su nepavykusiu neoliberalaus projekto pritaikymu mūsų regione. Turime judėti ne atgal, bet pirmyn. Mes palaikome Europos integraciją ir demokratinės, socialiai teisingos bei tvarios Europos kūrimą.

Mūsų karta tapo daugelio karų stebėtojais. Rusijos agresijos pradėtas karas Ukrainoje yra rūstus perspėjimas, kad demokratija ir apsisprendimas nėra visiems garantuotos vertybės.

Taip pat susidūrėme su dideliu valstybių brutalumu, stebėjimu ir ne humaniškais pasienio kontrolės režimais. Užuot statę tiltus ir padėję stokojantiems, mūsų šalių elitaistatė tvoras ir skiepijo baimę.

Mūsų ištakos – visuomenė, o ne oligarchijos ir galios kuriamos sistemos. Dirbdami kartu su piliečiais, pilietine visuomene, darbo judėjimais ir bendruomenių grupėmis stengiamės kurti alternatyvas ir prasmingus aljansus. Mūsų nariai ir partneriai mokosi vieni iš kitų, kuria savo organizacijas ir plėtoja tarptautinį solidarumą rinkdamiesi bendras vertybes ir kovas. Jungsimės prie mums artimų jėgų siekdami kurti viltį ir brandinti veiksmą tiek mūsų regione, tiek visame pasaulyje.

Mūsų vizija

Patyrę ir išgyvenę trejetą brutalios kapitalistinės transformacijos dešimtmečių sakome, kad mūsų teisės, orumas, bendruomenės, planeta ir ateitis yra svarbesni dalykai nei mažo globalaus elito pelnas ir turtai.

Vertiname tokias viešąsias paslaugas kaip sveikatos apsauga, švietimas ir socialinė apsauga, ir, skirtingai nei tie, kuriems tai atrodo brangios ir nepelnytos paslaugos, laikome jas svarbiausiais lygybės, solidarumo ir orumo keliu žengiančių visuomenių komponentais.

Siekiame kurti stiprią, į įvairovę orientuotą ir tvarią ekonomiką, tarnaujančią visiems. Negailime pastangų prisidėdami prie į žmogų atgręžtos ekonomikos kūrimo Europoje ir visame pasaulyje. Tai, kad mūsų regionas tėra kapitalizmo bandymų aikštelė pusiau periferinėje Europos dalyje, turi būti pamiršta. Ši nuostata priklauso praeičiai ir tikjai.

Remiame pilietinę visuomenę, profesines sąjungas, nevyriausybines organizacijas bei pilietinę žiniasklaidą, kartu stengiamės palaikyti demokratijos gyvybingumą. Mūsų priešai – autoritariniai lyderiai, kurie kuria savo naudai tarnaujančio žaidimo taisykles, naikina opoziciją ir savųjų režimų kritikus.

Mes kuriame solidarumą, lygybę ir viltį. Priešinamės susiskaldymui, nelygybei ir gąsdinimui; taip pat priešiškai vertiname tautos ir tikėjimo sąvokų naudojimą, kai naudojant šias sąvokas stengimasi engti mažumas ir pažeidinėti svarbiausias žmonių teises.

Turime plėsti ambicingą ir drąsią klimato darbotvarkę. Dabar pats laikas stabdyti mūsų planetos destrukciją ir neleisti jos ardymu pasinaudoti mažam elitui. Savo sukauptus išteklius, saugumą bei sveikatą turime kuo labiau sieti su aplinkos švara ir stabilumu. To reikia ne tik mūsų kartai, bet ir ateinančioms kartoms.

Principai

Kadangi mus sieja bendra istorija, mes siekiame stiprinti mūsų judėjimų bei organizacijų ryšius ir bendrai kurti:

 1. Demokratišką ir tvarią ekonomiką visiems – lygybe grįstą visuomenę, kurioje būtų teisingai paskirstyti ištekliai ir resursai.
 2. Politiką, kuriamą visų žmonių ir tarnaujančią visiems, laisvą nuo korporacinių interesų, politinių oligarchijų irautoritarizmo.
 3. Ekonomiką, veikiančią dirbančiųjų labui – geresnius atlyginimus, saugumą darbo vietose, stiprias dirbančiųjų teises ir teisingai subalansuotą darbo bei poilsio režimą.
 4. Demokratiją darbovietėse. Paramą nepriklausomoms profesinėms sąjungoms, kolektyvinėms deryboms, dirbančiųjų kolektyviniams sprendimams, o taip pat kooperatyvams – alternatyvioms ekonominio organizavimosi formoms.
 5. Fiskalinę politiką, remiantis kuria galima finansuoti pažangią, socialiai orientuotą darbotvarkę tiek atskirose šalyse, tiek visame regione, taip nusikratant neoliberaliosskolų ir diržų veržimosi politikos.
 6. Aktyvų į ekosistemų išsaugojimą bei bioįvairovęorientuotų sprendimų priėmimą, kuris leistų saugoti bendrąsias pasaulines gėrybes, atsakingai ir tvariai panaudoti vandens ir žemės resursus.
 7. Socialiai teisingą, visus įtraukiantį, patvarų ir valstybiniu mastu organizuojamą perėjimą į visuomenę, kurioje nebus naudojamas anglies dvideginis.
 8. Solidžias gerovės sistemas ir viešąsias paslaugas.Kokybišką būstą, kurį turėti galėtų visi, stiprias viešąsias švietimo ir sveikatos paslaugas. Viešąsias pensijų sistemas, kurios garantuotų orų gyvenimą vyresniems žmonėms.
 9. Lygybę visuomenėje, kurioje nė vienas žmogus nebūtų nustumtas į paraštes, diskriminuojamas ar nekenčiamas, kur būtų gerbiamos ir ginamos visos esminės žmogaus teisės, užtikrintas politinis, ekonominis, socialinis ir kultūrinis visų mažumų dalyvavimas.
 10. Technologijas, tarnaujančias žmonėms, o ne korporacijoms. Skaitmeninę ekonomiką, kuri suteikia galios ir kuria galimybes. Duomenys turi būti bendroji gėrybė, prisidedanti prie socialinės plėtros, o ne turtingųjų mažumai tarnaujanti prekė.
 11. Laisvas ir stiprias pilietinės visuomenės organizacijas, nepriklausomą, viešą ir kritišką žiniasklaidą.
 12. Savivaldos demokratizaciją. Lokaliose vietovėse kuriamos demokratijos gyvybingumą. Viešųjų erdvių apsaugą ir plėtrą.
 13. European Sąjungą – demokratijas jungiančią bendriją, susaistytą solidarumo ir socialinių vertybių saitais, kovojančią prieš nelygybę, atskirtį ir skurdą.
 14. Centrinę ir Rytų Europą, kviečiančią Europos Sąjungą ir visą pasaulį kurti tokį socialinį ir ekonominį modelį, kuris būtų pagrįstas socialinio teisingumo ir solidarumo principais. Brandžią socialinę Europą, kuri gebėtų suvaldyti kapitalizmą ir korporacijų savivalę.
 15. Tarptautinį solidarumą, globalų teisingumą ir nuoseklų priešinimąsi imperializmui. Tarptautinį bendradarbiavimą, grindžiamą žmogaus teisių ir demokratijos principais.
 16. Platesnį žmonių saugumo vertinimą, kuris aprėptų ne tik humanitarines ar karines grėsmes, bet ir grėsmes aplinkai, viešam sveikatos ar socialinės gerovės užtikrinimui.
 17. Demokratinę išlaidų saugumui, teisėsaugai ir ginkluotosioms pajėgoms kontrolę, priežiūrą ir atskaitomybę.

Chartiją pasirašo: Budoucnost (Čekija), Demos România (Romunija), KArtu (Lietuva), Razem (Lenkija), Соціальний рух (Ukraina), Szikra Mozgalom (Vengrija)