Trumpoji programa

12 žingsnių už teisingą, solidarią ir rūpestingą visuomenę


 • Mūsų siekiamybė yra ekonominė demokratija, gamybos organizavimas kooperatyvų forma ir prasmingas žmogaus darbas. Pirmasis žingsnis siekiant šių ambicingų tikslų – tai darbuotojų derybinių galių stiprinimas atnaujinant darbo kodeksą. Taip pat būtina išplėsti darbuotojų ir profesinių sąjungų galias ir įtaką darbo organizavimui.
 • Manome, kad streikai yra kiekvieno dirbančiojo teisė, todėl užtikrinsime lengvesnį streikų organizavimą be teisinių kliūčių. Taip pat skatinsime profsąjungų plėtrą: įmonėse turi atsirasti darbuotojų atstovai, kurie renkami įmonės darbuotojų, o darbdavys moka atlyginimą. Įteisinsime didesnį profesinių sąjungų finansavimą: profesinėms sąjungoms skiriant 0,6 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio.
 • Užtikrinsime didesnę darbo saugos kontrolę, reikalausime didesnės darbdavių atsakomybės progresyvinėmis baudomis dėl nesaugių darbo sąlygų ir suteiksime daugiau resursų prižiūrinčioms institucijoms.
 • Skatinsime technologinę pažangą darbovietėse, leidžiančią atsisakyti mechaniškų darbų bei finansiškai remsime darbuotojų persikvalifikavimą, didinantį specialistų kvalifikacijas ir sąlygojantį didesnius atlyginimus.
 • Sieksime, kad darbo savaitė būtų ženkliai trumpinama. Dabartinis darbo valandų skaičius yra istorinė atgyvena, kurią technologinė pažanga leidžia palikti praeityje. Trumpinsime darbo savaitę iš pradžių iki 32 val. o vėliau 28 val. Trumpesnė darbo savaitė lems pamainų skaičiaus augimą, o tai atitinkamai skatins kurti daugiau darbo vietų.
 • Sieksime teisingesnio mokestinio paskirstymo kapitalui, akcijoms. Taikysime progresinius mokesčius korporacijoms, verslams ir dideles pajamas gaunantiems savininkams.
 • Dėl ekonominės veiklos gamta neturi kentėti, todėl sieksime kuo tvaresnio ekonominės veiklos organizavimo, nesukeliančių neigiamų padarinių gamtai.
 • Kadangi ne visi yra vienodai kalti dėl gilėjančios ekologinės krizės, taip pat įvesdami progresines baudas, sieksime, kad teršėjai atlygintų už padarytą žalą gamtai ir mūsų sveikatai.
 • Finansiškai ir įstatymiškai remsime kooperatyvų plėtrą, kuri ne tik skatins demokratiją darbovietėse, bet ir pasitarnaus vietos bendruomenėms, tenkinant socialinius ir ekonominius jų poreikius, bei kuriant tvarias darbo vietas. Kooperatyvai taip pat prisidės prie tolygesnio turto paskirstymo, kadangi įgalins smulkesnius ūkininkus ar bendruomenes, ir padarys jų produkciją labiau pasiekiamą.
 • Palaipsniui atsisakysime valstybės ir privataus sektoriaus partnerystės, kuri skatina viešų pinigų nutekėjimą į privačias kišenes. Manome, kad valstybė, viešasis sektorius ir kooperatyvai gali pilnai užtikrinti viešos infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą.
 • Skurdas pažangioje visuomenėje – netoleruotinas. Sieksime įgyvendinti efektyvią socialinės apsaugos sistemą, kuri užtikrins orų pragyvenimą ir padės atsistoti ant kojų iškilus sunkumams ar praradus darbą.
 • Siekdami didinti maisto prieinamumą ir mažinti jo kainas, atidžiau reguliuosime privačius prekybos tinklus, o kooperatyviai valdoma prekyba užtikrins sąžiningas kainas ir efektyvesnę kovą su skurdu.
 • Gamtos atkūrimas ir klimato kaitos švelninimas yra labai svarbios užduotys tinkamai rūpinantis visuomenine sveikata. Sieksime, kad mūsų miestai ir gyvenvietės būtų vystomos ne vadovaujantis besaikiu kapitalo didinimu, o bendruomenių gerovės, žmonių sveikatos ir gamtos interesų užtikrinimu. Nemokamas ir patogus viešasis transportas, pėsčiųjų zonų, žaliųjų miesto erdvių ir tvaraus vystymo plėtimas – būtinos priemonės, siekiant gyventi sveikiau ir su mažesniu poveikiu gamtai.
 • Sieksime kokybiškos sveikatos apsaugos be priemokų didinant finansavimą sveikatos apsaugos sektoriui iki 8% BVP.
 • Kovosime už orius atlyginimus, tinkamas darbo sąlygas ir poilsį sveikatos sektoriaus darbuotojams, sieksime panaikinti mobingą sveikatos apsaugos srityje ir švietime, ruošiant jaunuosius gydytojus ir sveikatos specialistus.
 • Sieksime, kad būtų užtikrinta pacientų slauga ir rūpestis jais. Visi atliekami tyrimai, skiepai privalo būti nemokami, skiriant dėmesį ankstyvai diagnostikai. Kokybiška, visiems prieinama ir nemokama psichologinė pagalba yra itin svarbi kiekvieno gerbūviui.
 • Manome, kad vieši pinigai privalo likti viešame sektoriuje, todėl kovosime prieš įvairių sveikatos apsaugos sektoriaus sričių (oftalmotologijos, odontologijos, reabilitacijos) privatizavimą ir naudojimąsi viešaisiais finansais. Vietoje to, sieksime pritraukti šių sričių specialistus į viešąjį sektorių optimizuojant jų darbą ir keliant atlyginimus.
 • Didinsime finansavimą programoms, teikiančioms pagalbą žmonėms su priklausomybėmis ir griežčiau reguliuosime priklausomybes skatinančias reklamas.
 • Privalome išsaugoti ir atkurti natūralias buveines ir gyvąją gamtą, pakeisti valstybės veikimo principus ir žmonių gyvenimo būdą bei santykį su gamta. Tai reiškia visuotinę ekonomikos ir gyvenimo būdo transformaciją pasiekiant nulinę taršą, pradedant priklausomybės nuo iškastinio kuro palaipsnišku mažinimu, tokiais veiksmais užtikrinant žmogaus ir aplinkos darnų būvį. Parengsime taršiausių sektorių, tokių kaip transportas, žemės ūkis, energetika, ar pramonės transformacijos planus, kurie užtikrins drastišką šiltanamio efektą sukeliančių dujų mažinimą bei vietinių bendruomenių, darbuotojų gerovę.
 • Pokyčiai, kuriuos privalome atlikti teršiančios pramonės srityje turi būti teisingi ir demokratiški, kiek galima plačiau įtraukti darbuotojus, atliepti jų poreikius bei apsaugoti pažeidžiamiausias grupes.
 • Skatinsime atsinaujinančios energetikos plėtrą.
 • Saugosime viešąsias erdves užtikrinant gyvybės pilną gamtą tiek mieste, tiek už jos ribų.
 • Dėl nekontroliuojamos ir savanaudiškos ekonominės plėtros, išnaudojama daugiau resursų nei gamta gali pati atkurti bei sukuriama tarša, kuri yra didesnė nei gamta gali absorbuoti – dėl to kenčiame ir kiekvienas mūsų, už korporacijų pelną mokėdami savo sveikata. Atsižvelgdami į tai, sieksime remti nualintų ar sunaikintų ekosistemų atkūrimą.
 • Nedelsiant išplėsime ir apsaugosime saugomas teritorijas (Natura 2000 saugomų teritorijų tinklą), kurios yra namai tūkstančiams gyvūnų ir augalų rūšių, uždraudžiant bet kokią žalingą veiklą, o sunaikintas teritorijas atkurti, kadangi būtent jos yra sveikos ekosistemos pagrindas. Užtikrinti vertingiausių gamtinių teritorijų tinkamą apsaugą perimant jas valstybės žinion. Suplanuoti ir vykdyti kryptingą sengirių tinklo plėtrą, taip pat užtikrinant, kad gamtiniu požiūriu reikšminguose miškuose būtų uždrausti plyni kirtimai.
 • Sieksime, kad biologinės įvairovės apsauga ir plėtra taptų valstybės veiklos prioritetu, taip pat užtikrinant tinkamą dėmesį Baltijos jūros ir upių ekosistemų atkūrimui. Visą tai turi būti daroma ieškant naujų žmonių ir gamtos bendrabūvio formų, kurios atsižvelgtų į gamtos interesus dėl žmonių gyvenimo klausimų, bei padėtų jai klestėti. Tik į tai atsižvelgus, sveika gamta ir toliau suteiktų būtinas sąlygas žmogaus gyvenimui Žemėje
 • Sieksime maisto sistemos pertvarkos, kuri tenkintų būtiniausius žmonių poreikius, negaminant daugiau nei reikia, ir tokiu būdu prisidėtų prie aplinkos išsaugojimo bei atkūrimo.
 • Plėtosime maisto gamybos būdus, kurie būtų teisingi ūkininkams, mažinant priklausomybę nuo brangių chemikalų ir trąšų naudojimo, taip apsaugant visų sveikatą ir mažinant taršą, remiant mažus ir ekologinius ūkius. Vietiniuose ekologiniuose ūkiuose užaugintas maistas yra mūsų turtas ir jį privalome išsaugoti.
 • Užtikrinsime, kad švieži ir kokybiški lietuviški produktai pas pirkėjus patektų per trumpiausią laiką (vadinamosios “trumposios tiekimo grandinės”).
 • Sieksime užkirsti kelią gyvūnų išnaudojimui, prioritetą teikti augalinės mitybos propagavimui, kuri pasitarnaus tiek kūnui, tiek gamtai.
 • Suvokdami, jog klestinti šalies kultūra yra laisvų ir kritiškai mąstančių žmonių visuomenės pagrindas, sieksime finansavimą kultūrai didinti iki 3 proc. BVP.
 • Įvesime subsidijas laisvai kūrybinei veiklai, nepriklausomai nuo to, ar ji kuria pelną, ar ne.
 • Įvesime stipendijų sistemą menininkams.
 • Remsime įvairių meno formų kūrėjus, autorinį ir nepriklausomą meną.
 • Kultūros darbuotojams užtikrinsime vidutinio dydžio atlyginimą.
 • Kultūrinių renginių ir įstaigų lankymas socialiai pažeidžiamoms grupėms (senjorams, neįgaliesiems, nepilnamečiams, studentams, bedarbiams, daugiavaikėms šeimoms) bus nemokamas.
 • Sieksime, kad Lietuvos kultūra būtų plačiau reprezentuojama užsienyje.
 • Skatinsime solidarumą ir meno bei kultūros darbuotojų jungimasi į profesines sąjungas.
  Sieksime kultūros decentralizacijos, optimizuojant ir remiant regionų bibliotekas bei kitas kultūrines įstaigas.
 • Skatinsime demokratinę kultūrinę veiklą vietos bendruomenėse ir finansuosime jų kultūros iniciatyvas.
 • Sieksime, kad visas mokslas taptų nemokamas. Taip pat panaikinsime jau esamas skolas už mokamas studijas.
 • Suteiksime adekvačias stipendijas studentėms ir studentams, kurie turi mažiau finansinių galimybių studijuoti.
 • Užtikrinsime orų mokslininkų ir dėstytojų atlyginimo kėlimą. Dabartiniai atlyginimai – vieni žemiausių Europoje. Padidinsime juos 100 proc.
 • Kovosime prieš ydingą ir socialiai neteisingą terminuotų sutarčių su dėstytojais praktiką aukštosiose mokyklose.
 • Optimizuosime viešąsias mokyklas, sumažindami mokytojų darbo krūvį, mokinių skaičių klasėje ir užtikrinsime orų atlygį už darbą.
 • Kovosime su narkotikų platinimu mokyklose ir kitose vietose.
 • Skatinsime mokymąsi kolegijose, profesinėse mokyklose, kelsime jų prestižą: didinsime darbuotojų atlyginimus, steigsime stipendijas jose studijuojantiems.
 • Peržiūrėsime ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programas, integruojant progresyvių šalių patirtį per empatijos, lygybės, pozityvaus sambūvio su gamta ugdymą.
 • Miestų ir kaimo vietovių plėtros procese pirmenybę teiksime bendruomenės gerovei, kokybiškam gyvenimui ir žalioms teritorijoms. Sukursime valstybinę programą municipalinių būstų statybai, finansuojamą tiesiogiai iš nacionalinio biudžeto lėšų.
 • Sieksime reguliuoti būsto rinką nustatydami nuomos mokesčio ribas, didindami socialinio būsto plėtrą ir pirmojo būsto prieinamumą, taip pat užtikrindami aukščiausius kokybės ir tvarumo reikalavimus nekilnojamo turto vystytojams.
 • Taikysime progresyvų nekilnojamo turto mokestį. Įteisinsime 30 kv.m. gyvenamojo ploto žmogui kaip neapmokestinamus, užtikrinsime teisę į būstą, šiam netampant prabangos preke.
 • Sieksime išplėsti daugiabučių renovaciją, užtikrindami energetinį tvarumą, kompensuojant renovacijos kaštus iki 100 proc.
 • Kiekvienas žmogus turi teisę į savo kūną ir jo neliečiamumą. Privalome įtvirtinti šią nuostatą, kad ji gintų moterų orumą ir fizinį saugumą bei sveikatą visuose jų amžiaus tarpsniuose.
 • Rūpesčiu vaikais, pagyvenusiais ar ligotais visuomenės nariais turime dalintis visi, gerbdami ir šių žmonių teisę į jų kūnus ir orumą. Sieksime, kad valstybinis socialinių paslaugų sektorius ženkliai prisidėtų prie to, kad šis rūpestis netaptų dar viena socialinio išnaudojimo forma.
 • Švietimu nuplėšime prietarus ir stigmas apie moterų reprodukcinę sveikatą ir higieną. Įstatymais įteisinsime galimybę gauti nedarbingumą menstruacijų metu, ekologiškai apgalvotus higienos produktus (nemokamai pagal poreikį) ir medicininę pagalbą per menopauzę. Teisė į abortą – nepajudinama, o visokeriopa apsauga nuo smurto stiprinama ne tik įstatymais, bet ir plečiant ją per nevyriausybinį sektorių.
 • Užtikrinsime LGBTQ+ teises ir lygiateisiškumą, civilinio kodekso pakeitimus, įtraukiant visas visuomenės grupes.
 • Remsime švietimą apie lygiaverčius žmonių tarpusavio santykius.
 • Vystysime žmonių su negalia autonomiją ir savarankiškumą visose gyvenimo sferose. Užtikrinsime globos institucijų stebėseną, sudarant galimybes žmonėms jas palikti.
 • Globos namai senjorams privalo reikšti ne mirtį, bet rūpestį ir solidarumą. Sieksime globos institucijų reformos, kurioje senjorų orumas bus užtikrintas, o jų gyvenimas prasmingas
 • Kovosime prieš rasinę neapykantą, neapykantą kitataučiams ir prieš tą neapykantą skleidžiančias grupes.
 • Manome, kad joks žmogus neturi žūti arba patirti sužalojimų bėgdamas nuo smurto arba ieškodamas geresnio gyvenimo, todėl užtikrinsime žmogišką ir įtraukią prieglobsčio ieškančiųjų integraciją. Taip pat kuo skubiau užtikrinsime tarptautinių konvencijų laikymąsi prie išorinių Šengeno sienų, siekdami išvengti dar daugiau kančios ir beprasmių žūčių.
 • Remsime ribotą teisinį statusą turinčių užsieniečių integraciją į visuomenę, palaikysime jų kovą dėl geresnių ekonominių ir pilnavertiškų teisinių sąlygų. Būtina integruoti užsieniečius į visuomenės audinį leidžiant jiems išlaikyti kultūrinį savitumą ir apsaugant mūsų visuomenę nuo getų kūrimosi.
 • Visuomenės saugumo pagrindas yra tarptautinė teisė, pagarba valstybių suverenumui, žmogaus teisėms bei jų užtikrinimui tarptautiniu mastu. Saugi visuomenė karo akivaizdoje yra racionali visuomenė, mokanti suprasti, analizuoti ir valdyti rizikas, o ne pasidavusi emocijoms ir propagandai.
 • Sieksime, kad visuomenę pasiektų skaidri ir kokybiška, o ne bauginanti ar manipuliatyvi informacija apie valstybės saugumą.
 • Sieksime apibrėžti ekstremalios situacijos ir kitų pilietinių teisių ribojimo atvejų sąlygas, nustatant aiškius kriterijus, neleidžiančius valdžios institucijoms piktnaudžiauti savo įgaliojimais.
 • Sukursime aiškią politiškai ir ekonomiškai atsakingą, tarptautines normas atitinkančią, visapusiškai darbo santykius saugančią migracijos ir prieglobsčio politiką, kurios iki šiol Lietuvoje nėra. Skatinsime profesionalesnį ir kartu pažangesnį migracijos tarnybų požiūrį į užsieniečių teises.
 • Palaikysime visapusišką kariuomenės pasiruošimą krašto gynybai. Palaikome buvimą NATO sąjungoje ir saugumo erdvės ES užtikrinimą. Didinsime civilinės saugos pasiruošimą ir infrastruktūros (slėptuvių) plėtrą, kad kilus grėsmei nacionaliniam saugumui, būtų įmanoma pasirūpinti pažeidžiamiausiomis visuomenės grupėmis.
 • Imperializmas yra pagrindinė karų priežastis ir turi būti sustabdytas, todėl remiame ir toliau remsime šalis, kurios patiria karinę agresiją ir jai priešinasi.

KArtu galime daugiau

Sutinki su mūsų siekiais? Tapk mūsų nariu.

Prisijunk